مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسی

مهندسی ژئوتکنیک با خواص مهندسی مواد زمین سروکار دارد. بخش ژئوتکنیک بررسی‌های سطحی و زیرسطحی را برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد مصالح زمین انجام می‌دهد و سپس آزمایش‌ها و تحلیل‌هایی را برای دستیابی به راه‌حل‌های مناسب برای پروژه‌های ساخت‌وساز یا نگهداری انجام می‌دهد.

مطالعات ژئوتکنیک

هدف اولیه از تحقیقات ژئوتکنیکی زیرسطحی، جمع آوری داده هایی است که به مهندسان کمک می کند تا خطرات مرتبط با شرایط زیرسطحی را شناسایی، ارزیابی، رسیدگی و پارامتر های طراحی بهینه را انتخاب کنند. خطرات ژئوتکنیکی به طور کلی بیشترین خطر را برای پروژه ها به همراه دارد زیرا شرایط نامطلوب زیرسطحی می تواند تأثیرات قابل توجهی بر ایمنی عمومی، زمان بندی پروژه ها، هزینه های چرخه عمر و پایداری محیطی داشته باشد. یک برنامه تحقیقات زیرسطحی جامع می تواند این خطرات را کاهش دهد و سود قابل توجهی را از نظر صرفه جویی در هزینه و تکمیل به موقع پروژه ها به همراه داشته باشد. بنابراین، عاقلانه است که تحقیقات ژئوتکنیکی به عنوان بخشی از فرآیند توسعه پروژه انجام گردد.

 خدمات قابل ارائه در این شرکت به شرح زیر می باشد.

 • خدمات صحرایی
  • بازدید و بررسی میدانی پروژه
  • حفاری
  • آزمایش های صحرایی
   • آزمایش ضربه و نفوذ استاندارد
   • آزمایش پرسیومتر
   • آزمایش لوفران
   • آزمایش لوژن
   • آزمایش دانسیته در محل
   • آزمایش بارگذاری صفحه ای
   • آزمایش مقاومت الکتریکی
   • آزمایش لرزه نگاری درون چاهی
  • خدمات آزمایشگاهی
   • آزمایش تعیین درصد رطوبت
   • آزمایش دانه بندی
   • آزمایش هیدرومتری و هیدرومتری مضاعف
   • آزمایش تعیین حدود اتربرگ
   • آزمایش تعیین دانسیته خاک
   • آزمایش تعیین وزن مخصوص بخش ریزدانه خاک
   • آزمایش مقاومت فشاری تک محوری
   • آزمایش سه محوری
    • آزمایش تحکیم نیافته زهکشی نشده
    • آزمایش تحکیم یافته زهکشی نشده
    • آزمایش تحکیم یافتع زهکشی شده
   • آزمایش برش مستقیم
    • آزمایش تحکیم نیافته زهکشی نشده
    • آزمایش تحکیم یافته زهکشی شده
   • آزمایش تحکیم
   • آزمایش قابلیت تورم
   • آزمایش تعیین نفوذ پذیری خاک
   • آزمایش تراکم
   • آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا
   • آزمایش پین هول
  • محاسبات فنی
   • محاسبات ظرفیت باربری و مدول عکس العمل بستر پی های سطحی
   • محاسبات ظرفیت باربری پی های عمیق
   • محاسبات نشست پی ها
   • بررسی خاک های مسئله دار